Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Bureau Integriteitszorg de Achterhoek, te Lichtenvoorde, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 72396040.

 

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 2. opdrachtnemer: de heer R.R. Annema, handelend onder de naam ‘Bureau Integriteitszorg de Achterhoek’.
 3. cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de zin van deelname aan trainingen of afname van een communicatieplan.
 4. cliënt en opdrachtgever kunnen in persoon dezelfde zijn.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

De voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.
 2. Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de schriftelijke bevestiging dan wel mondelinge dan wel telefonische toestemming heeft ontvangen van deelname van een of meerdere cliënten aan de begeleiding van het Bureau Integriteitszorg de Achterhoek, het trainingsbureau voor integere communicatie.

 

Artikel 4 Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, zowel schriftelijke als mondelinge, welke opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het opstellen van een offerte en het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendom

Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt bij de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien. Door het verlenen van een opdracht verklaart de opdrachtgever tevens geen inbreuk op het auteursrecht op grond van de Auteurswet te maken.

 

Artikel 8 Honorarium, kosten, tarieven

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer niet gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is inclusief kosten door opdrachtnemer gemaakt ten behoeve van de opdracht, waaronder ook verstaan worden materialen en zaalhuur, en inclusief kosten voor inschakeling van derden, tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien is overeengekomen dat de honorering van de opdrachtnemer berust op een uurtarief, dan is opdrachtnemer verplicht een verantwoording van uren bij te houden en op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te stellen. Het geldende uurtarief is vastgesteld in de overeenkomst, tevens wordt hier vastgelegd welke werkzaamheden als declarabele uren worden aangemerkt.

 

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden vóór de op de factuur vermelde datum.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste éénmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening. Indien betaling na de eerste aanmaning niet is voldaan, kan een incassobureau worden ingeschakeld.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die opdrachtnemer maakt door niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 10 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de datum van de verrichte dienst, aan opdrachtnemer kenbaar wordt gemaakt.
 2. Reclames als bedoeld in lid 1 schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. In geval van een gegronde reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.
 4. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van fouten in de opdracht of door onjuiste informatie door de opdrachtgever of het niet (tijdig) ter beschikking stellen van materialen of faciliteiten door opdrachtgever.

 

Artikel 11 Leveringstermijn

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 12 Opzegging en annulering

 1. Indien naar oordeel van de opdrachtgever dan wel opdrachtnemer de voortgang van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer na mondeling overleg overeenkomen de verdere opdracht te laten vervallen. De annulering zal bevestigd worden en aan cliënt worden medegedeeld.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan de opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden; alles onverminderd het recht van de opdrachtnemer op vergoeding wegens winstderving.
 4. De opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

– in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

– bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming

– bij liquidatie van zijn bedrijf.

De opdrachtnemer heeft in deze gevallen het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht. tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

 

Artikel 14 Overmacht

 1. In geval van ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal door opdrachtnemer gestreefd worden naar vervanging. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesse kan doen gelden.
 2. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 15 Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 16 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de opdrachtnemer.

 

Onze trainingen

Onderstaand een overzicht van onze 2 hoofdtrainingen.
Voor meer informatie over al onze diensten, verwijzen wij u naar de pagina 'Het bureau'. 

Vragen of gewoon meer informatie? Neem contact met mij op.

Contactgegevens

U kunt mij bereiken via
06 13512886

Of mail naar:

integriteitinhetheuvelland@gmail.com

7 + 4 =

LinkedIn
Share