Selecteer een pagina

Vandaag vier voorbeelden van niet-integer handelen in twee gemeenten in de Achterhoek. Dit betreft grotendeels een herhaling van een eerdere blog dat in februari het licht zag.

Casus boer/wethouder met mestoverschot vraagt geen vergunning aan.. en een te loyale collega-wethouder..

Situatie: meer veehouder dan wethouder..: Een wethouder wordt verweten dat hij niet integer en correct heeft gehandeld bij de aanleg van een mestbassin bij zijn melkveehouderij. Hij kampte met een mestoverschot en bouw-de zonder vergunning een mestbassin. In een rapport dat is opgesteld naar zijn handelen, komt ook de aanleg van een mestopslagplek in 2002 aan bod. Dat zou ook destijds niet goed aangevraagd zijn. De wethouder was onder andere verantwoordelijk voor handhaving en milieu in de gemeente. Gedurende het integriteits-onderzoek is de portefeuille handhaving waargenomen door de burgemeester en zijn portefeuille milieu door een andere wethouder. Het zonder vergunning aangelegde mestbassin van de wethouder had ook gevolgen voor zijn collega. Hij had vertrouwelijke informatie gelekt. Een controleur wilde van de omgevings-dienst het bedrijf van de wethouder bezoeken. Toen de andere wethouder dat hoorde, heeft hij dat bericht doorgegeven aan zijn partijgenoot-wethouder. Daardoor wist betrokkene op dat moment wat de politie had geconstateerd ten aanzien van de aanleg van zijn mestbassin.

Opvattingen wethouder De wethouder nam afstand van de uitspraken dat hij niet integer heeft gehandeld maar stapte toch op, nog voordat de raad daarover met de wethouder van gedachten kon wisselen. De andere wethouder heeft excuses aangeboden, maar stapte niet op.

Conclusie RA Er is sprake van de schijn tegen. De wethouder had een persoonlijke aanvraag ingediend die onder verantwoordelijkheid van hem moest worden beoordeeld en moest worden afgegeven of geweigerd. Dat was niet kies. De andere wethouder heeft excuses aangeboden, omdat hij de vertrouwelijkheid had geschonden. Dat siert hem. Als portefeuillehouder is er sprake van de verplichting tot vertrouwelijkheid. Slechts is bijzondere gevallen mag daarvan afgeweken worden: als integriteit daarom vraagt. Scholing over integriteit heeft hier ook duidelijk ontbro-ken.

Oplossing Er kan sprake zijn van een afweging tussen iemands persoonlijk belang en het algemeen belang in zijn of haar wethouders-portefeuille. Dan is het zaak dat iemand anders in het college deze aanvraag afhandelt. Uiteindelijk zijn, hangende het onderzoek, ook deze onderdelen uit de wethouder zijn portefeuille gehaald. Maar toen was het al te laat. Dat had eerder moeten gebeuren: bij het indienen van de aanvraag. En de aanvraag zelf maar beter door een zaakwaarnemer indienen. Het voordeel: dan zijn je beide handen schoon. Je zit als raadslid en bestuurder in een glazen huis. Dat stelt zware eisen aan het voorkomen van de schijn van belangenverstrengeling of de indruk van persoonlijk gewin. Het is raadzaam dat iemand anders een aanvraag namens jou als raadslid indient.

Niet-transparant handelen (“wiethouder”) en een verboden handeling bij dezelfde gemeente.

  1. Een wethouder neemt het niet zo nauw met de opsomming van zijn neven-werkzaamheden. Hij verzuimd opgave te doen van het bestuurslidmaatschap van een koffieshop die buiten het grondgebied van de gemeente ligt. Hij blijkt accountant te zijn voor deze stichting waar hij zelf deel van uitmaakt..
  2. Een raadslid van diezelfde gemeente heeft als functionaris van een firma werkzaamheden voor de gemeente geleverd. Dat is een verboden handeling ingevolge de Gemeentewet. Je mag nog geen potlood aan de gemeente verkopen.

Commentaar RA ten aanzien van 1. Je mag van een (toekomstig) raadslid of wethouder verwachten dat hij of zij volledig open en transparant is als het gaat om zijn of haar nevenwerkzaamheden. Blijkt dat hij dat niet is en betrokkenen is raadslid of wethouder dan past de rode kaart. Een beetje integer kan niet. Van de ondersteuner van de gemeenteraad, de griffier, mag een proactieve rol worden verwacht. Dus doorvragen bij de raadsleden of ze alles hebben opgegeven. Controleren kan hij dit niet. Je kunt niet iets controleren wat er niet is.. Het is aan de politiek om consequenties te trekken.

Commentaar RA ten aanzien van 2. Je mag als een raadslid als persoon en als onderdeel van de onderneming geen overleg plegen met de gemeente waaraan je levert, in welke vorm dan ook. Hij of zij mag het contract ook niet ondertekenen namens de firma. Ook hier is de oplossing om een zaakwaarnemer voor deze gemeente in te zetten die ook tekeningsbevoegd is. Voor alle andere gemeenten mag het betrokken raadslid wel de besprekingen voeren en de opdracht ondertekenen. Je moet dat dus binnenskamers goed regelen. Als het leveren van de onderneming ooit in een commissie aan de orde komt dan geldt voor het raadslid: blijf daar van weg, ga desnoods even de gang op bij dit agendapunt en ga in de fractie ook geen discussie aan of deelnemen aan beraadslagingen hierover. Neem ook niet deel aan stemmingen hierover. Je wordt geacht je van stemming te hebben onthouden, dus laat dat dan ook zien door even de commissie- of raadszaal uit te gaan.

 

LinkedIn
Share