Selecteer een pagina

Boekbespreking  “Deugdethiek en integriteit”.
Inhoud: Achtergronden bij ethiek en  integriteit
Schrijvers Marcel Becker, Paul van Tongeren, Edgar Karssing, Elain Hoekstra en Ron Niessen
Uitgeverij Van Gorcum
ISBN-nummer 978-90-232-4673-2

Inleiding
Vandaag het derde blog over een boek , in het kader van integriteit, dat niet mag ontbreken in de integriteitsbibliotheek van bestuurders, (integriteits)managers, toezichthouders, (leden) van de ondernemingsraden, medewerkers van een organisatie en iedereen die wil bijdragen aan een integere organisatie.

Een woord vooraf
In een boekbespreking kan ik alleen met een beknopte inhoudsopgave volstaan en de meest zinvolle  conclusies verwoorden. Het doel van dit blog is immers om de lezer te stimuleren om het boek, al dan niet elektronisch, ter hand te nemen voor nog meer interessante feiten.

Beschrijving van het boek
Bij de inleiding wordt er op gewezen dat de moeilijkste keuzes bij integriteit niet zijn de keuzes tussen goed en kwaad maar de keuzes tussen goed en goed. Dat vraagt om nadere uitleg.
Keuzes tussen goed en kwaad zijn fraude, corruptie, zelfverrijking ed. Bij integriteitskeuzes tussen goed en goed zijn er keuzes waarbij waarden om de voorrang strijden en alle in beginsel goed zijn. We bevinden ons dan in het grote grijze gebied tussen fraude, corruptie etc enerzijds en maatschappelijk geaccepteerd gedrag anderzijds. In dat gebied is het niet op voorhand duidelijk wat integer gedrag is en wat niet.

Het gaat bij deugdethiek niet alleen om het zich houden aan regels of gedragscodes, maar ook om het bereiken van een doel en het excellent functioneren.

Mensen kunnen groeien in integriteit. De deugdethiek, dat centraal staat in dit boek, biedt handvatten hoe die groei in integriteit te stimuleren. Daarbij wordt een bepaalde visie op integriteitsmanagement aangehouden: ethisch handelen kan in een organisatie beïnvloed worden.

In de inleiding vond ik een passage over integriteit en overheid.
Een democratische en rechtstatelijke overheid dient integer te zijn. Die eis speelt ook bij het bedrijfsleven een rol, maar zij geldt voor de overheid sterker omdat een integriteitsincident bij de overheid het vertrouwen schaadt van de burger in de gehele overheid. Dit omdat de gemiddelde burger geen onderscheid maakt tussen de verschillende overheden en overheidslagen.  Daarnaast speelt een rol dat de burger voor diverse zaken alleen maar bij de overheid terecht kan: overheids-monopolie.

Het boek schetst achtergronden en aanbevelingen en gaat in op inhoudelijke kwaliteiten waarop mensen gericht behoren te zijn.  Vervolgens wordt de deugdethiek uitgelegd en wordt aangegeven welke mogelijkheden er zij om in lacunes te voorzien.

Daarna worden in deel 2 van het boek de vier kardinale deugden die nodig zijn bij ambtelijk handelen genoemd en uitgelicht:
rechtvaardigheid
moed
maat en
verstandigheid.

Onder het motto ”aan de slag” wordt in deel 3 van het boek de deugdethiek als richtlijn voor morele vorming nader uitgewerkt, zoals elkaar aanspreken, het stimuleren van integriteit d.m.v. het hanteren van het groene potlood in plaats van het rode potlood  en het bevorderen van de openheid en de eerlijkheid. Het biedt daarnaast modellen om ethische problemen te bespreken op de werkvloer.

De waarde van het boek
De waarde van het boek is dat op een toegankelijke manier een theoretische onderbouwing van de deugdethiek bij integriteit wordt gegeven, zonder de praktijk te veronachtzamen. De theorie is handzaam vormgeven waardoor het niet verzand in uitzonderingen. Wie moeite doet om de theorie in eerdere hoofdstukken tot zich te nemen, die kan dan met dit laatste deel via praktische richtlijnen een rol spelen bij de inrichting en verbetering van een integere organisatie.

Conclusie
Het boek is meer theoretisch dan praktisch . Wie echter een toegankelijk en niet al te theoretische  onderbouwing van de ethiek bij integriteit zoekt, dan is dit boek leerzaam, lezenswaardig en daarom aan te bevelen.  Mijn eindoordeel: een 8. 4 sterren.

Wilt u de tekst van mijn  eerdere blog nog eens teruglezen? Al mijn blogs vindt u op www.integereachterhoek.nl. Wilt u de tekst via mail toegezonden krijgen of wilt u vragen of opmerkingen stellen, mijn mail-adres is integriteitindeachterhoek@gmail.com

*De schrijvers zijn op het moment van het verschijnen van het boek, ieder op zijn eigen terrein, werkzaam op de gebieden ethiek en integriteit.

LinkedIn
Share